Spierpijn statines


Regeling zorgverzekering Artikel 1 deze regeling verstaat onder: de minister: de minister van Volksgezondheid, welzijn en Sport; spécialité: een geneesmiddel als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel h, van de wet op de geneesmiddelenvoorziening; preparaat: een geneesmiddel als bedoeld in artikel 1, eerste lid. 75/318/eeg van de raad van de europese gemeenschappen van betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lid-Staten inzake de analytische, toxicologisch-farmacologische en klinische normen en voorschriften betreffende proeven op farmaceutische specialiteiten (Pbeg l147/1 registratiehouder: degene op wiens naam een geneesmiddel in het register. 2309/93 van de raad van de europese gemeenschappen van tot vaststelling van communautaire procedures voor het verlenen van vergunningen voor en het toezicht op geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik en tot oprichting van een Europees bureau voor de geneesmiddelenbeoordeling (Pbeg l 214 taxe:. Artikel.2 hier niet relevant Als onderzoek naar zorg wordt aangemerkt: hoofdonderzoek naar de effectiviteit van de zorg dat door ZonMw wordt gefinancierd, en aanvullend landelijk observationeel onderzoek naar de zorg dat in samenwerking met het hoofdonderzoek wordt opgezet en verricht indien:. De verzekerde, behoudens de zorginhoudelijke criteria, niet voldoet aan de criteria voor deelname aan het hoofdonderzoek,. De verzekerde niet heeft deelgenomen aan het hoofdonderzoek en de inclusie voor dat hoofdonderzoek is beëindigd,. De verzekerde heeft deelgenomen aan het hoofdonderzoek zonder de zorg te hebben ontvangen en de deelname aan het hoofdonderzoek voor die verzekerde is voltooid. Artikel.5 onder.3: Farmaceutische zorg.

bieden ten behoeve van medicatiebeoordeling en verantwoord gebruik van: de bij ministeriële regeling aangewezen geregistreerde geneesmiddelen voor zover deze zijn aangewezen door de zorgverzekeraar; mits het rationele farmacotherapie betreft. Farmaceutische zorg omvat geen: farmaceutische zorg in bij ministeriële regeling aangegeven gevallen; geneesmiddelen in geval van ziekterisico bij reizen; geneesmiddelen voor onderzoek als bedoeld in artikel 40, eerste lid, onder b, van de geneesmiddelenwet; geneesmiddelen die gelijkwaardig of nagenoeg gelijkwaardig zijn aan enig niet aangewezen. De aanwijzing door de zorgverzekeraar geschiedt zodanig dat van alle werkzame stoffen die voorkomen in de bij ministeriële regeling aangewezen geneesmiddelen ten minste een geneesmiddel voor de verzekerde beschikbaar. Farmaceutische zorg omvat ook een ander bij ministeriële regeling aangewezen geneesmiddel dan het door de zorgverzekeraar aangewezen geneesmiddel, voor zover behandeling met het door de zorgverzekeraar aangewezen geneesmiddel voor de verzekerde medisch niet verantwoord. Bij de ministeriële regeling, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, worden de aangewezen geneesmiddelen zoveel mogelijk ingedeeld in groepen van onderling vervangbare geneesmiddelen. In die ministeriële regeling wordt tevens de aanvraagprocedure voor de aanwijzing geregeld, worden regels gesteld met betrekking tot de systematiek van de indeling in groepen van onderling vervangbare geneesmiddelen en worden regels gesteld met betrekking tot de vaststelling van een vergoedingslimiet voor elke groep van. In afwijking van het vijfde lid kan bij ministeriële regeling worden bepaald dat voor die regeling aangewezen groepen van onderling vervangbare geneesmiddelen de vergoedingslimiet kan worden herberekend of buiten werking kan worden gesteld. Artikel.16b de verzekerde betaalt een eigen bijdrage voor een geneesmiddel als bedoeld in artikel.8, eerste lid, dat is ingedeeld in een groep van onderling vervangbare geneesmiddelen, indien de inkoopprijs hoger is dan de vergoedingslimiet. Een eigen bijdrage wordt ook betaald voor zover een geneesmiddel is bereid uit een geneesmiddel waarvoor een eigen bijdrage is verschuldigd. Bij ministeriële regeling wordt geregeld hoe de eigen bijdrage wordt berekend.

Artikel.1, de zorg en overige diensten, bedoeld in artikel 11, eerste lid, onderdeel a, van klysma de wet omvatten donker de vormen van zorg of diensten die naar inhoud en omvang zijn omschreven in de artikelen.4 tot en met.15, met uitzondering van vormen van. De inhoud en omvang van de vormen van zorg of diensten worden mede bepaald door de stand van de wetenschap en praktijk en, bij ontbreken van een zodanige maatstaf, door hetgeen in het betrokken vakgebied geldt als verantwoorde en adequate zorg en diensten. Onverminderd hetgeen is bepaald in de artikelen.4 tot en met.15, heeft de verzekerde op een vorm van zorg of een dienst slechts recht voor zover hij daarop naar inhoud en omvang redelijkerwijs is aangewezen. In afwijking van het tweede lid vallen onder de zorg en overige diensten, bedoeld in artikel.4,.8.9, ook de zorg en diensten die bij ministeriële regeling zijn aangewezen onder de daarbij geregelde voorwaarden en gedurende een daarbij aan te geven termijn van. De zorg en diensten, bedoeld in het eerste lid, omvatten niet geestelijke gezondheidszorg als bedoeld in artikel.2, eerste lid, van de jeugdwet aan jeugdigen als bedoeld in artikel.1 van die wet. Artikel.4, geneeskundige zorg omvat zorg zoals huisartsen, medisch-specialisten, klinisch-psychologen en verloskundigen die plegen te bieden, dyslexiezorg als bedoeld in artikel.5a, zorg bij stoppen-met-rokenprogramma als bedoeld in artikel.5b, geriatrische revalidatie als bedoeld in artikel.5c en paramedische zorg als bedoeld in artikel.6. Bij ministeriële regeling kunnen vormen van zorg, worden uitgezonderd. Artikel.5b, zorg bij stoppen-met-rokenprogramma omvat geneeskundige en farmacotherapeutische interventies ter ondersteuning van gedragsverandering met als doel te stoppen met roken. De zorg, bedoeld in het eerste lid, omvat het én keer per kalenderjaar volgen van een programma. Artikel.6, paramedische zorg omvat fysiotherapie, oefentherapie, logopedie, ergotherapie en dieetadvisering. Hier niet relevant hier niet relevant hier niet relevant hier niet relevant hier niet relevant.

Crestor veel bijwerkingen (o.a


Inleiding, per is de zorgverzekeringswet van kracht geworden. Hiermee lever zijn de ziekenfondswet, het Verstrekkingenbesluit ziekenfondsverzekering en de regeling farmaceutische hulp komen te vervallen. Het Besluit zorgverzekering en de regeling zorgverzekering zijn hiervoor in de plaats gekomen. De voor de extramurale farmaceutische zorg relevante artikelen uit het Besluit zorgverzekering en de regeling zorgverzekering, exclusief de bijlagen 1A en 1B (de lijsten van geneesmiddelen) maar inclusief bijlage 2, zijn hieronder weergegeven. Voor de meest actuele tekst verwijzen wij u naar en de publicaties van de wijzigingen in de Staatscourant. Besluit zorgverzekering, artikel 1, in dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: wet: de zorgverzekeringswet; hier niet relevant; hier niet relevant; geregistreerd geneesmiddel: een geneesmiddel waarvoor een handelsvergunning of parallelhandelsvergunning is verleend krachtens de geneesmiddelenwet dan wel krachtens de verordening, bedoeld. T/m aa: hier niet relevant.

Actie bekijk alle Acties


Alfred Nobel en nitroglycerine: Nitraten, en met name nitroglycerine, zijn al sinds het eind van de negentiende eeuw effectieve medicijnen tegen angina pectoris. De belangrijke indicator voor hart- en vaatziekten is een verhoogd insulinegehalte in het bloed (en een verhoogd homocysteïne). 2e aanvulling op onderstaande info! (zie in én van de volgende alinea's het artikel van Prof. 1 2, eet genoeg groente en fruit. 3.5 (59 singel 250 1016ab amsterdam 3, keesie.1 (5 singel 310 1016ae amsterdam 4, karmelk personal Training. 'over-' betekent immers een 'teveel net als overbevissing of overdaad. 1/2 dl bouillon met minder zout.

Q10 co-enzym: vrijwel iedereen heeft er weleens van gehoord Het komt namelijk maar al te vaak (lees: te vaak ) in reclames voorbij als wondermiddel dat. Simvastatine behoort tot de cholesterolsyntheseremmers. Ze worden ook wel statines genoemd. Ze remmen de aanmaak van cholesterol in de lever en verlagen het. Rode gist rijst is niet hetzelfde als een statine, alhoewel het monacolines bevat met laten hetzelfde werkingsmechanisme als statines. Statines bevatten én stof in een.

Bert jeuken, 10:47 #1 ik gebruikte ook een korte tijd statines. Onze dochter woonde destijds 3 hoog in een flat in Amsterdam. Bij de verjaardag van onze. Heb je een angst of een fobie? Daarvoor kan je hier terecht. Lees informatie en ervaringen of schrijf je eigen ervaring om jezelf of anderen te helpen omgaan met.

Afvallen door gezond te eten - gezondheidsnet

Mocht dit niet mogelijk zijn, goedkope dan kunt u een lunch vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen. Vraag het de webapotheker, pijn in de onderrug, hoofdpijn, tintelende handen, spierzwakte, slecht slapen. Vreselijke tabletten., eerste dagen wat last van groeipijnen in de benen, dat verdween geleidelijk. Ik ben blij met dit geneesmiddel.

3 Ideeën voor Een gezonde lunch waarmee je zal Afvallen

Your browser does not support the video tag. Deze tekst is opgesteld vrouw door het. Geneesmiddel Informatie centrum van de knmp. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. De officieel geregistreerde gegevens van dit medicijn bij het College ter beoordeling van Geneesmiddelen vindt. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de knmp niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie.

Dit trekt na enkele dagen weg. Ook kunt u spierpijn krijgen. Dit is meestal onschuldig. Ga naar uw arts als u ernstige spierpijn krijgt. Drink geen grapefruitsap zolang u dit middel gebruikt. Dit verhoogt de kans op de bijwerkingen. Veel wisselwerkingen met andere middelen. Laat uw apotheker daarom controleren of u simvastatine veilig kunt gebruiken schema met uw andere medicijnen, ook medicijnen die u zonder recept heeft gekocht. Niet gebruiken als u zwanger bent.

Broodje makreel gezond en lekker eten, gewoon doen

Simvastatine verlaagt een aantal bloedvetten, zoals cholesterol, en vermindert aderverkalking. Bij verhoogd cholesterol en bij hart- en vaatziekten of grote kans daarop (bijvoorbeeld door diabetes of hoge bloeddruk). Het effect op de bloedvetten is na 4 tot 6 weken kind in het bloed te meten. Neem simvastatine 's avonds. Dan werkt dit het best. Door het elke dag te gebruiken, heeft u minder kans op een hartinfarct of een beroerte. In het begin kunt u last hebben van maagdarmklachten, hoofdpijn, duizeligheid of slapeloosheid.

Spierpijn statines
Rated 4/5 based on 560 reviews